Skip to main content Skip to search

Πρότυπα 9001 – 14001 – 22000

Πιστοποιήσεις και συναφείς δραστηριότητες σε συνεργασία με Διαπιστευμένους Φορείς

Η εταιρεία μας παρέχει σε υπηρεσία «μιας στάσης» την μεσολάβηση μεταξύ  της επιχείρησης σας και του φορέα Πιστοποίησης ωστε να αποκτήσετε Διαπιστευμένα πιστοποιητικά για τα παρακάτω πρότυπα:

ISO 22000 2005

Tο ISO 22000 αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), που επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων συνδυάζοντας:

 • τις απαιτήσεις του HACCP (όπως αυτές υπαγορεύονται από τoν Codex Alimentarius),
 • τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s)
 • τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης του ίδιου του προτύπου

ISO 13485 2012

Στο πρότυπο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της σχετικής νομοθεσίας. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανεξάρτητα από τον τύπο και το μέγεθος τους.

ISO 9001 2015

To ISO 9001 είναι το πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2008) αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2015. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

ISO 14001 2015

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

OHSAS 18001 :2007

Το ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης προκειμένου να αναγνωρίζονται και να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. Τα ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 μπορούν να εφαρμοσθούν από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον κλάδο, τον τύπο και το μέγεθος, ενώ είναι περισσότερο απαραίτητο σε επιχειρήσεις που λόγω της δραστηριότητας τους οι επαγγελματικοί κίνδυνοι είναι περισσότεροι και πιο σοβαροί.

HALAL

Στα αραβικά Halal σημαίνει το επιτρεπόμενο, το σύννομο, το κατάλληλο. Η διατροφή των μουσουλμάνων πρέπει να περιλαμβάνει μόνον είδη Halal.

Οι μουσουλμάνοι αναζητούν προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας με παράλληλη κάλυψη των διατροφικών επιταγών της θρησκείας τους.

Σήμανση CE

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν στην Ε.Ε Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται εντός και εκτός Ε.Ε και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό φάκελο που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε τη συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτήσεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε στους διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα αποδεικτικά σχετικά με τη σήμανση CE. Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος και την τοποθέτηση του σήματος CE, οι εισαγωγείς οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις και να μην είναι επικίνδυνα για το κοινό.

Ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει. Οι διανομείς πρέπει να μπορούν να αποδείξουν στις εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και ότι έχουν επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη από την προετοιμασία συστημάτων ποιότητας έως την επιτυχή πιστοποίηση μέσω συνεργασιών με διαπιστευμένους και κοινοποιημένους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου της Ελλάδας, Κύπρου και του εξωτερικού στα παρακάτω πρότυπα πιστοποίησης συστημάτων αλλά και προετοιμασία και πιστοποίηση φακέλων CE για τα παρακάτω ενδεικτικά πρότυπα:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 50000
 • ISO 14385
 • ISO 18001
 • HALAL
 • Οδηγίες CE
 • Καθώς και για τα εθνικά ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435 κλπ

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη φορέων πιστοποίησης με επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΥΑΕ, κλπ αναγνωρισμένους από το IRCA και με διεθνή εμπειρία και πιστοποίηση για τα παρακάτω πρότυπα ενδεικτικά:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 50000
 • ISO 14385
 • ISO 18001
 • HALAL
 • Kάθε είδους βιομηχανικές επιθεωρήσεις (INDUSTRIAL INSPECTIONS)