Skip to main content Skip to search

Συστήματα Ποιότητας

Τί είναι Πιστοποίηση Συστημάτων…

Είναι γνωστό ότι Ποιότητα σημαίνει επιβίωση για κάθε επιχείρηση διότι η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης ή Υγιεινής και ασφάλειας εργασίας ή Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κλπ εξασφαλίζουμε δομή στο σχεδιασμό και τις διεργασίες της παραγωγής, πραγματική παρακολούθηση της προόδου της εταιρείας, δημιουργία υπευθυνότητας σε όλους τους εργαζομένους, καταγραφή όλων των στοιχείων σε έντυπα, λήψη σωστών εμπορικών αποφάσεων, αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών αλλά και της φερεγγυότητας της επιχείρησης.

Η πιστοποίηση αφορά διάφορα πρότυπα, κυρίως τα πιο γνωστά είναι:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • ISO 50000
 • ISO 14385
 • ISO 18001
 • HALLAL

Πώς γίνεται η διαδικασία Διαδικασία Πιστοποίησης

Επιθεωρείται το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης, με σκοπό να πιστοποιήσουμε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου.:

 • Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 + Στάδιο 2)

  Στάδιο 1: Κατά το Στάδιο 1 γίνεται έλεγχος της τεκμηρίωσης του συστήματος και προγραμματίζεται το επόμενο στάδιο.
  Στάδιο 2: Κατά το Στάδιο 2, που ακολουθεί, ελέγχεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του συστήματος στην κάλυψη των απαιτήσεων αυτών.

 • Πιστοποίηση

  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (Στάδιο 2) θα ενημερωθείτε από το φορέα πιστοποίησης έαν η εισήγηση για πιστοποίηση είναι θετική ή όχι. Σε περίπτωση που έχει προκύψει κάποια μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας, πρέπει να διεξαχθεί επαναληπτική επιθεώρηση, αφού πρώτα σας δοθεί ο χρόνος να διορθώσετε τις εν λόγω μη συμμορφώσεις.

 • Απόφαση Πιστοποίησης – Έκδοση Πιστοποιητικού

  Η πρόταση του επιθεωρητή για πιστοποίηση της επιχείρηης θα αξιολογηθεί, με βάση πάντα την αναφορά που συντάσσεται κατά την επιθεώρηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδοθεί το πιστοποιητικό σας στο οποίο θα αναγράφεται το πεδίο πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν ισχύ τρία χρόνια.

 • Επισκέψεις Επιτήρησης

  Μετά την πιστοποίηση του συστήματος ο επιθεωρητής επισκέπτεται την επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιώσει τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 • Ανανέωση Πιστοποίησης

  Η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης στην ουσία αποτελεί επανέλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης, με βάση πάντα τις απαιτήσεις του προτύπου και λαμβάνοντας υπ’όψη την απόδοσή του κατά την προηγούμενη τριετία. Συνήθως δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος της τεκμηρίωσης, παρά μόνο αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Ο έλεγχος για την ανανέωση λαμβάνει χώρα πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η πιστοποίησή σας.

Σύντομες περιγραφές – δυνατά σημεία – οφέλη

ISO 9001:2015

Η οικογένεια προτύπων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9000 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους οργανισμούς στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των αναγκών των πελατών τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμμορφούμενοι, ταυτόχρονα, με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νέα έκδοση του προτύπου απαιτεί τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των απαραίτητων εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων για κάθε διεργασία. Αυτό σημαίνει ότι το ISO 9001:2015 προωθεί την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση των διεργασιών.

Το ISO 9000 αναφέρεται στις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των οκτώ αρχών διαχείρισης στα οποία στηρίζεται συνολικά η σειρά αυτή των προτύπων. Το ISO 9000, καθώς και όλα τα σχετικά ΣΔΠ, εστιάζουν στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τις συνολικές επιδόσεις του οργανισμού όπως την παροχή υπηρεσιών, τις γραμμές παραγωγής, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διοίκηση, κ.λπ.

Η διαδικασία οργάνωσης μιας επιχείρησης βάσει του ISO 9001 καθώς και όλες οι σχετικές αρχές και απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ, ακολουθούν τη βασική προσέγγιση – Σχεδιασμός – Ενέργεια- Έλεγχος – Δράση (Plan-Do-Check-Act, PDCA).

ISO 14001:2015

Τα πρότυπα της σειράς ISO 14000 αποτελούν την ‘οικογένεια προτύπων’ που σχετίζονται με την «Περιβαλλοντική Διαχείριση» κι έχουν ως στόχο την υποστήριξη των οργανισμών / επιχειρήσεων, προκειμένου:

 • Να ελαχιστοποιούν  τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες τους (π.χ. παραγωγικές διαδικασίες κ.λπ.) επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον (προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος)
 • Να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και άλλες  εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις προσανατολισμένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και
 • Να βελτιώνονται διαρκώς σε ό,τι αφορά τους παραπάνω δυο στόχους.

Το ISO 14001 περιλαμβάνεται μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων προτύπων των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης, και για το λόγο αυτό αφορά κάθε οργανισμό που επιδιώκει τόσο τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητάς του όσο και τη διασφάλιση των αρχών βιωσιμότητας που οφείλουν να διέπουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Συνεπώς, η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, απευθύνεται σε:

 • Εταιρείες μιας εγκατάστασης (single site) έως και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
 • Εταιρείες υψηλού κινδύνου αναφορικά με περιβαλλοντικές συνέπεις, μέχρι και φορείς παροχής υπηρεσιών, χαμηλού επιχειρησιακού κινδύνου και χαμηλής περιβαλλοντικής επίπτωσης
 • Την κατασκευή, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία
 • Φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κυβερνητικούς οργανισμούς)
 • Τους κατασκευαστές προϊόντων/ εξοπλισμού και τους προμηθευτές τους.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS, EU Eco- Management and Audit Scheme). Οι  επιμέρους προβλέψεις και τα στοιχεία του EMAS, παρά ταύτα, είναι πιο απαιτητικά, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη νομική συμμόρφωση και την υποχρέωση υποβολής αναφορών και εκθέσεων.Η πιστοποίηση EMAS είναι, επίσης, δυνατή μέσω συνεργαζόμενων εξουσιοδοτημένων φορέων πιστοποίησης.

OHSAS 18001: 2007

Το πλαίσιο προδιαγραφών OHSAS 18001 αποτελεί ένα διεθνώς εφαρμοσμένο Βρετανικό Πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας. Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου να θέσουν σε άμεση ισχύ, μέτρα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο και δημοφιλές ως σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Όλοι οι οργανισμοί παγκοσμίως αναγνωρίζουν την ανάγκη να ελέγχουν και να επιβλέπουν τις επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, μέσω των συστημάτων εργασιακής υγείας και ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ).